Terapie srdcom

Zásady ochrany osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s ich ochranou.

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webových stránok matujanikova.sk, klientmi a záujemcami o naše služby (dotknuté osoby).
 2. Účelom tohto dokumentu je zoznámiť vás (dotknuté osoby) s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s vašimi osobnými údajmi nakladené.
 3. Vážime si vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete a o osobné údaje sa staráme podľa zákona 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, aj podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, tj. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré je účinné 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.
 4. Obsah, ktorý vás v tomto dokumente čaká:
 1. Obsah a účel dokumentu
 2. Prevádzkovateľ, ktorý spracováva osobné údaje
 3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame?
 4. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje?
 5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
 6. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
 7. Informácie o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
 8. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv
 9. Mlčanlivosť

 

II. Prevádzkovateľ

Mgr. Silvia Šikulová Terapie srdcom, IČO: 54 708 991 , s miestom podnikania: Senec

Zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Senec, číslo živnostenského registra: 420-28729

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Kontaktný e-mail je: info@terapiesrdcom.sk

Kontaktný telefón: +421 948 479 244

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po ako dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame? 

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch pôjde predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webových stránkach. Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre prípravu a odosielanie e-mailov. Vďaka nej zaistíme, že vám od nás následne budú chodiť len tie e-mailové správy a elektronické produkty (e-booky, on-line kurzy, video kurzy, terapie), ktoré chcete.

Okrem uvedenia údajov do webových formulárov k nám vaše dáta doputujú aj v prípade, že ich uvediete do zriadeného užívateľského účtu na našom webe alebo na inom mieste v uzavretej členskej sekcii niektorého z on-line produktov alebo v podpornej FB skupine. V tých výnimočných prípadoch pôjde o údaje poskytnuté pri osobnom kontakte, telefonicky, e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (sms správy, správy v aplikáciách typu skype, FB Messenger, Whatsapp, Viber a pod.).

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom. 

Osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, telefónne číslo, IP adresu, cookies, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame aj vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje (právny základ spracovanie)?

A/ Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy a plnenia zmluvných povinností.

Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu a dodať vám vami objednané produkty alebo služby a viesť i s tým súvisiacu komunikáciu s vami, spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, IČ, DIČ (len ak objednávate ako podnikateľ), e-mail, informácie o objednaných a zakúpených produktoch a službách.

Oprávnením pre spracovanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzatvorenej medzi nami. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Spravidla pôjde o zmluvu uzavretú vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a naším potvrdením takej objednávky.

Osobné údaje k účelu uzatvorenia a plnenia zmluvy spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo pre účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B/ Spracovanie osobných údajov pre plnenie povinností z účtovných, daňových a ďalších právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, IČ, DIČ a údaje o zakúpenom produkte/službe (tj. údaje uvedené na faktúrach). Povinnosti nám vyplývajú najmä s nasledujúcich právnych predpisov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Doba, po ktorú sú údaje spracovávane, je stanovená priamo právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovávania ukladajú.

C/ Spracovanie osobných údajov pre účely našich oprávnených záujmov

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácii. Preto vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávnený záujem je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 4 rokov po ukončení zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, pokiaľ k uzatvoreniu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacím lehotám nároku so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávnený záujem je ďalej priamy marketing, tj. informovanie o rôznych novinkách, akciách, produktoch, či iných skutočnostiach súvisiacich s podnikaním prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj za účelom poskytovania informácii o tovare alebo službách, ktoré by Vás mohli zaujímať. V prípade, ak medzi nami vznikol zmluvný vzťah, môžeme Vás na základe nášho oprávneného záujmu podľa ust. § 62 ods. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. kontaktovať prostredníctvom e mailu, SMS s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho predaja alebo rokovania o predaji, pokiaľ ste takéto použitie údajov skôr neodmietli, resp. skôr nenamietali. Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať s tretími stranami na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu. Pre zasielanie obchodných oznámení budeme spracovávať tieto osobné údaje našich klientov: meno, priezvisko, adresu, e-mail. Zasielanie obchodných oznámení na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ak by sme pre zasielanie našej ponuky, alebo informácií o novinkách používali klasickú tlačenú formu, alebo telefonický hovor alebo niektorú z komunikačných aplikácií typu skype, messenger, aj tu budeme rešpektovať, pokiaľ nám dáte vedieť, že si ďalší kontakt neželáte. Za účelom priameho marketingu budeme Vaše osobné údaje spracovávať 5 rokov od Vášho posledného nákupu alebo záujmu o nákup našich služieb a tovaru.
 • Aby sme vám mohli ponúkať produkty a služby na mieru a zasielať vám len také ponuky a informácie, ktoré vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viac zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o našich novinkách, automaticky sa váš e-mailový kontakt zaradí do databázy „zasielanie noviniek“. Rovnako tak, keď nám pošlete objednávku z webu, zaradí sa váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamžiku vám systém aj automaticky odošle objednaný elektronický produkt. Časť tohto automatizovaného spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Ak by toto „triedenie“ údajov bolo uskutočňované vo veľkom rozsahu, veľmi „špecializovane“, potom by sme ho mohli vykonávať len na základe vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).

D/ Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu pre marketingové účely

Ak nie ste zatiaľ naším klientom, budeme vám zasielať našu ponuku služieb a produktov, informácie o nových článkoch a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že nám k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na tlačítko pri webovom formulári, alebo na príslušný odkaz v e-maily).

Iba s vašim súhlasom spracovávame (zverejňujeme za účelom prezentácie našich služieb a produktov) údaje napísane vo vašich referenciách (alebo údaje vyslovené, ak ma referencia podobu hovoru alebo videa), rovnako ako fotografie a videá z nami usporiadaných živých akcií.

Predtým, ako nám váš súhlas udelíte, vás vždy budeme informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak niektoré vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (viď pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať i po odvolaní vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas nutný nie je.

V. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne najmä) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

VI. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)

So zaistením niektorých našich zmlúv alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii sprostredkovateľov. Najmä sa jedná o spolupracujúcu účtovníčku, administratívnu výpomoc, poskytovateľov dátových úložísk a softwarových aplikácií a v prípade zaslania knihy alebo iných fyzických produktov aj zmluvný prepravca. So sprostredkovateľmi uzatvárame písomné zmluvy, v ktorých je dohodnuté plnenie povinností v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí.

Osobné údaje môžu byť zdieľané so štátnymi orgánmi a/alebo orgánmi činnými v trestnom konaní, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy alebo ak to vyžaduje ochrana našich oprávnených záujmov (vrátane oprávnených záujmov tretích strán) v súlade s platnými právnymi predpismi.

Aktuálne pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorý dokážu dáta ochrániť lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie, či sprostredkovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

VII. Informácie o ďalších vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov  

A/ Právo na prístup k osobným údajom – Ide o právo na potvrdenia, či spracovávame vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.

B/ Právo na opravu osobných údajov – Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia (v ktorom uvediete údaje úplne).

C/ Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) – V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz neuskutoční).

D/ Právo na obmedzenie spracovania – V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.

E/ Právo na prenositeľnosť údajov – Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a prenechať ich inému prevádzkovateľovi. Ak to bude technicky uskutočniteľné, máte právo požadovať priamo prevedenie inému prevádzkovateľovi.

F/ Právo namietať spracovanie – V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame pre účely oprávnených záujmov, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávnený záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania pre účely priameho marketingu.

G/ Právo podať sťažnosť u dozorného úradu – Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Bližšie informácie o úrade aj o ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

VIII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maile info@terapiesrdcom.sk Správou na tento e-mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že pre účely overenia toho, že požiadavka je uplatnené skutočne priamo vami, vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

IX. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.terapiesrdcom.sk. Toto znenie je účinné od 01.01.2024.